Nexity

Polityka Prywatności

1. DEFINICJE


1.1. Administrator - NEXITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 9, 31-121 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674047, NIP 7343548008, REGON 367060733, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 PLN.

1.2. Dane osobowe – oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności.

1.4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1).

1.5. Strona – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem map.nexity.io

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę, niezależnie czy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czy też jakiejkolwiek aplikacji, lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY


2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Strony przez Użytkownika.

3. RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH I CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE / KORZYSTANIE ZE STRONY


3.1.Dane osobowe Użytkowników Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w zakresie Danych osobowych Użytkownika obejmujących dane takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, telefon, adres e-mail, firma, numer NIP, numer REGON, stanowisko, stan cywilny, dane pojazdu, podstawowe dane finansowe, dane geolokacyjne - w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.2. w zakresie wszelkich przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.3. w zakresie Danych osobowych Użytkownika obejmujących dane takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, telefon, adres e-mail, firma, stanowisko, stan cywilny, dane pojazdu, podstawowe dane finansowe - w celu prowadzenia komunikacji marketingowej i oferowania Użytkownikom produktów i usług Administratora oraz oferowania i doboru produktu lub usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim usług świadczonych przez Administratora, przesyłania informacji handlowej, dostarczania usług i komunikacji z Użytkownikami oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.4. w zakresie Danych osobowych Użytkownika obejmujących dane takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji - w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.5. w zakresie Danych osobowych Użytkownika obejmujących dane takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji – w celu zarządzania systemami komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa IT oraz prowadzenia i zarządzania Stroną, prezentowania jej treści, publikowania reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych poprzez Stronę – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu Strony Administratora.

4. NEWSLETTER


4.1. Administrator przesyła informacje dotyczące swojej oferty osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.

5. FORMULARZ KONTAKTOWY


5.1. Administrator zapewnia na Stronie możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5.2. Podane w ramach formularza Dane osobowe są przetwarzane:

5.2.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania ze Strony i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

5.2.3. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. ZAWIERANIE I WYKONYWANIE UMÓW


6.1. W celu wykonywania umów z kontrahentami NEXITY, kontrahenci udostępniają NEXITY dane osobowe swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników i współpracowników swoich partnerów zaangażowanych w wykonywanie umowy z NEXITY. NEXITY będzie przetwarzać te dane osobowe, w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu z NEXITY przy wykonywaniu umowy, a także, jeśli dotyczy, dostępu do systemów teleinformatycznych NEXITY.

6.2. W celu zawarcia i wykonywania umów z kontrahentami NEXITY, kontrahenci udostępniają NEXITY dane osobowe osób ich reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów. NEXITY będzie przetwarzać te dane osobowe na potrzeby umożliwienia kontaktu z kontrahentem w ramach wykonywania przedmiotu umowy oraz weryfikacji umocowania tychże przedstawicieli kontrahenta.

7. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE


7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

8. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA


8.1. Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem tekstowym umieszczonym w urządzeniu Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Użytkownicy przy przeglądaniu stron internetowych.

8.2. COOKIES „SERWISOWE” - Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowujące informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

8.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

8.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

8.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

8.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

8.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

8.2.6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

9.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


9.1. Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

9.2. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

10.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

11. ODBIORCY DANYCH


11.1. Administrator może udostępniać Dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom trzecim:

11.1.1. organom administracji lub sądowym, na ich żądanie, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;

11.1.2. księgowym, osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, informatykom, podmiotom wykonującym transakcje z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;

11.1.3. innym podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby;

11.1.4. jakiemukolwiek podmiotowi, organowi egzekucyjnemu lub sądowi, w zakresie koniecznym dla ustalenia, skorzystania lub ochrony roszczeń;

11.1.5. jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;

11.1.6. jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

11.2. Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkowników zdecydują się z nich skorzystać, Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

11.3. Jeżeli Administrator zaangażuje podmiot trzeci do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) przetwarzania wyłącznie Danych osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

12.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH


12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

13. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH


13.1. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie nie zapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.:

13.1.1. Standardowe Klauzule Umowne“ UE;

13.1.2. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych);

13.1.3. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

13.2. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania Danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 16 poniżej.

14. DOKŁADNOŚĆ DANYCH


14.1. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

14.1.1. Dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne; oraz

14.1.2. wszystkie Dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

14.2. Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność przetwarzanych Danych osobowych.

15. MINIMALIZACJA ZAKRESU DANYCH


15.1. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych osobowych Użytkowników, które przetwarza jest ograniczony do Danych osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

16. DANE KONTAKTOWE


16.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail contact@nexity.io lub adres korespondencyjny: ul. Jasnogórska 9 klatka A, 31-358 Kraków.

17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


17.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.